Peygamberimiz Hz Muhammed'in (s.a.v) Hayatı ve Hicreti

Peygamberimiz Hz Muhammed'in (s.a.v) Hayatı ve Hicreti

İslam aleminin baş tacı Peygamber efendimizin (s.a.v) hayatını bu yazımızda sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. Peygamberimiz Hz Muhammed'in (s.a.v) Hayatını aşağıdaki bağlantılara tıklayarak büyük bir heyecan ve aşkla okuyabilirsiniz. İşte Peygamberimiz Hz Muhammed'in (s.a.v) Hayatı ve Hicreti...

Peygamberimiz Hz Muhammed'in (s.a.v) Hayatı ve Hicreti

İslam aleminin baş tacı Peygamber efendimizin (s.a.v) hayatını bu yazımızda sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. Peygamberimiz Hz Muhammed'in (s.a.v) Hayatını aşağıdaki bağlantılara tıklayarak büyük bir heyecan ve aşkla okuyabilirsiniz. İşte Peygamberimiz Hz Muhammed'in (s.a.v) Hayatı ve Hicreti...

Hz Muhammed'in Hicreti

Hicret bir yerden başka bir yere göç etme demektir Müşriklerin zulümleri yüzünden Mekke'de Müslümanlar barınamaz hâle gelmişlerdi Bu sebeple 2'inci Akabe Bîatinde Hz Peygamber (sas) ve Müslümanların Medine'ye hicretleri de kararlaştırılmıştı Peygamberimiz "Sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu bana gösterildi" diyerek Müslümanların Medine'ye hicretlerine izin verdi İkinci Akabe Bîati, Peygamberliğin onikinci yılının son ayı olan Zilhicce'de yapılmıştı onüçüncü yılın ilk ayı Muharrem'de (Temmuz 622) Medine'ye hicret başladı
 
Mekke'nin fethine kadar geçen süre içinde, dini uğruna, evini-barkını, malını-mülkünü, âilesini, kabîlesini, akrabasını, bütün varlığını Mekke'de bırakarak Peygamberimizin izniyle Medine'ye göç eden Mekke'li Müslümanlara "Muhâcirler" adı verilmiştir
 
Medine'de muhâcirleri misâfir eden, onlara bütün imkânları ile yardımcı olan Medine'li Müslümanlara da "Ensâr" denilmiştir Muhâcirler ve Ensâr, Kur'ân-ı Kerîm'de bir çok konuda övülmüşlerdir
 
Muharrem ve Safer aylarında Müslümanlar, âileleri ile birlikte hicret ettiler Birer, ikişer, gizlice Mekke'den ayrılıp Medine'ye gittiler Ensâr tarafından Medine civârındaki "Avâlî" denilen köylere yerleştirildiler
 
Hz Ömer Mekke'den gizli ayrılmadı Kılıcını kuşandı, Kâbe'yi tavâf etti Bütün müşriklere meydan okuyarak:
 
İşte ben Medine'ye gidiyorum Analarını ağlatmak, karılarını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyenler peşime düşsün dedi Ömer'in hicreti Hz Peygamber (sas)'in hicretinden 15 gün kadar önce olmuştu
 
Kısa zamanda, Mekke'li Müslümanların hemen hepsi Medine'ye göç etti Yalnızca Hz Ebû Bekir ile Hz Ali'yi Rasûlullah (sas) Mekke'de alıkoymuştu(123) Ebû Bekir hicret için izin istediğinde, Rasûlullah (sas):
 
"Acele etme, Allah sana hayırlı bir arkadaş verecek" diyerek hicretini geciktirmiştil(124) Mekke'de Müslümanlıkları yüzünden âileleri tarafından hapsedilmiş olanlar ile köle ve câriyelerden başka Müslüman kalmamıştı Peygamberimiz, düşmanları arasında, en büyük tehlike karşısında yapayalnız bulunuyordu
 
Peygamberimizin Hicreti

a) Dâru'n-Nedve'nin Korkunç Kararı

Akabe görüşmeleri ile Müslümanlık Medine'de yayılmağa başlamış, müşrikler korktuklarına uğramışlardı Üstelik Mekke'deki Müslümanlar da Medine'ye göç etmişlerdi Şimdi Hz Muhammed (sas) de Medine'ye gider, Müslümanların başına geçerse, Mekkelilerin Şam ticâret yolu kapanabilirdi Mekke müşrikleri Müslümanlara son derece kötü davranmışlar, târihte eşine az rastlanan işkence ve hakarette bulunmuşlardı Bunlar Medinelilerle birleşip, kuvvetlendikten sonra kendilerinden öç alabilirlerdi Durumun ciddiliğini anlayan Kureyş müşrikleri, Mekke'de yapayalnız kalan Peygamber Efendimize ne yapmak gerektiğini kararlaştırmak üzere Dâru'n-nedve'de toplandılar Müslümanlık tehlikesinin önlenmesiyle ilgili çeşitli fikirler ileri sürdüler Ebû Cehil:
 
- Kureyş'in bütün kollarından birer temsilci seçelim Bunlar aynı anda hücûm edip Muhammed (sas)'i bir hamlede öldürsünler Kimin vurduğu, kimin darbesiyle öldüğü belli olmasın Böylece kanı bütün Kureyş kabîlesine dağılsın, Hâşimîler bütün Kureyş kollarına karşı çıkamayacaklarından kan davasına kalkışamazlar Çâresiz diyete (kan bedeline) râzı olurlar Bu iş böylece kapanır dedi Ebû Cehil'in teklifi ittifakla kabûl edildi Diğer teklifler beğenilmedi Hemen Kureyş kollarında 40 yeminli kişi seçip toplantıyı bitirdiler
 
b) Peygamberimizin Evinin Müşrikler tarafından Kuşatılması

Müşriklerin bu korkunç plânını Cebrâil (as) Peygamber Efendimize haber verdi "Bu gece, her zaman yatmakta olduğun yatağında yatmayacaksın, evini terkedeceksin" dedi Böylece Peygamberimize de hicret için izin verildi Peygamberimiz Hz Ali'yi çağırdı
 
"Ben Medine'ye gidiyorum Sen bu gece benim yatağımda yat, hırkamı üstüne ört Müşrikler beni yatıyor sansınlar, onlara bir şey sezdirme Sabahleyin şu emânetleri sâhiplerine ver Ondan sonra sen de hemen gel" dedi
 
Ortalık kararınca, Kureyş'in seçme cânileri evin etrâfını sardılar Sabahleyin evinden çıkarken hep birden saldırıp öldüreceklerdi Hz Ali, Rasûlullah (sas)'in yatağına yattı Hz Peygamber (sas) eline bir avuç kum alıp, evini çeviren müşriklerin üzerine saçtı Saçılan kum taneleri cânilerden herbirine isâbet etmiş, hepsi de derin bir uykuya dalmışlardıRasûlullah (sas) "Yâ-Sîn Sûresi"nin başından:
 
"Biz onların önlerine ve arkalarına birer sed çektik, böylece gözlerini perdeledik Onlar artık elbette görmezler" anlamındaki 9'uncu âyetine kadar olan kısmı okuyarak, aralarından geçip gitti Müşrikler Hz Muhammed (sas)'in yatağında yattığını sanıyorlardı Sabahleyin, yatakta yatanın Ali olduğunu görünce, donakaldılar, ne yapacaklarını şaşırdılar; hiddetlerinden çıldıracak hâle geldiler Hemen her tarafı aramağa koyuldular Mekke'yi alt üst ettiler Fakat Hz Peygamber yoktu
 
Muhammed (sas)'i bulana 100 deve verilecek, diye ilân ettiler Bu haber duyulunca, ne kadar mâceracı, cânî, katil varsa, hepsi etrâfa yayıldı Mekke'de ve Mekke dışında, harıl harıl Hz Peygamber (sas)'i arıyorlardı
 
Rasûlullah (sas), gece evinden ayrıldıktan sonra Kâbe'yi tavâf etti "Ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin; eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım", dedi Ertesi gün öğle sıcağında Hz Ebû Bekir'in evine vardı Allah'ın emri ile, berâber hicret edeceklerini bildirdi Hz Ebû Bekir, sevinç göz yaşları ile, 4 aydır dışarıya bırakmayıp, ağaç yaprakları ile beslemekte olduğu iki cins devesini işâret ederek: Dilediğini seç, Yâ Rasûlallah, dedi

c) Mağarada Gizlenmesi

Gece olunca, her ikisi evin arka penceresinden çıktılar Ayakkabılarını çıkarıp, ayaklarının uçlarına basarak ıssız yollardan Mekke'nin güneyine doğru ilerlediler 15 saat (3 mil) mesafede Sevr Dağı'nın tepesindeki mağaraya vardılar Kureyş"in araması bitinceye kadar, (perşembeyi cumaya bağlayan geceden pazar gününe kadar) üç gün bu mağarada gizlendiler
 
Ebû Bekir'in oğlu Abdullah, geceleri mağaraya gelip Mekke'de olup biteni anlatıyor, ortalık ağarmadan gene Mekke'ye dönüyordu Kölesi Âmr b Füheyre de koyunlarını otlatırken akşamları Sevr dağına götürüp onlara süt veriyordu
 
Peygamber Efendimizi ve Ebû Bekir'i arayanlar, iz sürerek, nihâyet Sevr'deki mağaranın ağzına kadar geldiler Ayak sesleri ve konuşmaları içeriden duyuluyordu Hz Ebû Bekir, başını kaldırdığı zaman onların ayaklarını görmüş ve heyecanla:
 
-"Yâ Rasûlallah, eğilip baksalar, bizi görecekler, demişti, bunun üzerine Peygamber Efendimiz:
 
-"Korkma, Allah'ın yardımı bizimledir buyurdu

Tâkipçiler Sevr dağı'na henüz çıkmadan, bir örümcek mağaranın ağzına ağ örmüş, bir çift beyaz güvercin yuva yapıp yumurtlamıştı Bu durumda Kureyşliler mağaranın içine bakmanın ahmaklık olacağını düşünerek bırakıp gittiler
 
Peygamberimizin yola çıktığı Medine'de duyulmuştu Bu yüzden Medineliler, onu karşılamak üzere her sabah şehir dışına çıkıp bekliyorlardı 12 Rabiulevvel /23 Eylül 622 Pazartesi günü yine öğleye kadar beklemişler, sıcak bastırınca ümitlerini kesip dönmüşlerdi Bu esnâda bir iş için evinin yüksek kulesinden etrafı seyreden bir Yahûdî, beyazlar giyinmiş bir kafilenin uzaktan gelmekte olduğunu gördü ve yüksek sesle:
 
İşte günlerdir yolunu beklediğiniz devletli geliyor, diye haykırdı

 Medine"ye Varış

a) Hz Peygamber (sas) Kuba'da

Medineliler derhal silahlanarak, bir bayram sevinci içinde yollara döküldüler Peygamberimizi Medine'ye bir saat uzaklıkta Kuba Köyünde karşıladılar Peygamberimiz Kuba"da bir mescit yaptı ve burada namaz kıldı

b) İlk Cuma Namazı ve İlk Hutbe

14 gün sonra, bir cuma günü Hz Peygamber Efendimiz devesine bindi Karşılamağa gelenlerle muhteşem bir alay içinde Medine'ye hareket etti Yolda "Sâlim b Avf oğulları"na âit "Rânûnâ Vâdisi"nde öğle vakti oldu Rasûlullah (sas) burada arka arkaya iki hutbe okuyarak ilk Cuma Namazını kıldırdı

c) Hz Peygamber (sas)'in Medine'de Karşılanışı

Cuma namazından sonra Peygamberimiz Medine'ye hareket etti Medine, târihinin en önemli gününü yaşıyordu Halk bayram sevinci içinde, Kuba'dan itibâren yolu iki taraflı doldurmuştu Kadınlar şiirler söylüyor, çocuklar "Allah"ın elçisi geldi" diye bağrışıyor, küçük kızlar def çalarak şenlik yapıyorlardı Medine halkı, Peygamberimizin gelişinden duyduğu sevinci, hiç bir şeyden duymamıştı Hicretin İslam Tarihindeki Önemi
 
Hicret, Müslümanları müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtarmış, İslâm'a yayılma imkânı sağlamış, böylece İslâm inkılâbının başlangıcı olmuştur Bu itibârla olaydan 17 yıl sonra, Hz Ömer'in hilâfeti esnâsında Hz Peygamber (sas)'in hicret ettiği yılın 1 Muharrem'i olan 16 Temmuz 622 tarihi, Hicrî-Kamerî Takvim için "takvim başı" olarak kabûl edilmiştir
 
Rasûlullah (sas)'in hicreti Peygamberliğin 13'üncü yılında, 12 Rebiulevvel / 23 Eylül 622'de olmuştur Bu tarih aynı zamanda Peygamber Efendimizin 53'üncü doğum yıldönümüdür..
 
Hz Muhammedin Hayatı Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hz Muhammedin Çocukları
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hz Muhammedin Kabe"nin Tamirinde Hakemliği
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

İslamda İlk İbadet
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

İlk Müslümanlar
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hz Muhammedin İslama Daveti
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Habeşistan'a Hicret
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hz Muhammedin Hicreti
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Bedir Savaşı
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Uhud Savaşı
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hendek Savaşı
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Mekke'nin Fethi
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hz Muhammedin Vefatı
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hz Muhammedin Hadisleri
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hz Muhammedin Eşleri ve Çocukları
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!

Hz Muhammedin Kısaca Hayatı
Hakkında Bilgi İçin Tıklayın..!


EFENDiMiZ_10052014

KAYNAK: Hervakit.com

YASAL UYARI:Sitemizde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayın yapılmaktadır. Sitemizde yayınlanan haber ve tüm içerikler ancak ilgili sayfamıza link verilmek koşuluyla yayınlanabilir. Aksi durumlarda art niyetli kişi ve/veya kuruluşlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

Her Vakit -   [73]

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı
Bu habere henüz hiç yorum yazılmamıştır.
Haberle ilgili düşüncenizi buraya yazmak için aşağıdaki 'Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın' formunu kullanabilirsiniz.

Bu habere yorum yazın:

Ad Soyad:
Email:
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde hervakit.com sitesinin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Dini Bilgiler Haberleri

 • Çocuklarda şükran hissin eğitimiÇocuklarda şükran hissin eğitimi

  Yeri ve gökleri yaratan Allah kutsal kitabı Kur'an - ı Kerim'de sık sık kendi nimetlerini insanlara hatırlatarak, onları şükretmeye davet ediyor. Her şey dahil olmak üzere insanların teşekkürüne muhtaç olmayan

  27.08.2015 19:37
 • Alay ve Dalga Geçmenin HükmüAlay ve Dalga Geçmenin Hükmü

  kimlerin ahlaki ve cismi özelliklerine gülmek veya güldürmek maksadıyla olağanüstü şekilde beyan veya taklit edilmesine denir.

  24.08.2015 13:43
 • Kadın ve erkeğin fıtrî muhabbetiKadın ve erkeğin fıtrî muhabbeti

  fıtrat bakımından Allah eşler arasında önceden muhabbet yaratmıştır. Fakat çoğu zaman insanlar kendi hataları ile bu muhabbete darbe indiriyorlar.

  22.08.2015 12:22
 • Günahları Yok Eden NamazGünahları Yok Eden Namaz

  Namaz her müslümanın Allah'a karşı kulluk borcu, vicdan görevidir. Namaz yegane ibadet türüdür ki, hiçbir sınırlamaya bakmadan herkese ve her durumda önemlidir. Karşılaştırma için diyelim ki, orucu hasta

  18.08.2015 15:45

Video Galeri

Öne Çıkan Haberler

 • Avrupa'nın En Kirli AdamıAvrupa'nın En Kirli AdamıKış gecelerinde Ludwig şaxtadan korunmak için sıcak külün içinde yatıyor .
 • İlhame Bedelova'nın Türkiye'deki Oyunculuk Faaliyetiİlhame Bedelova'nın Türkiye'dekiATV tele kanalının sunucusu İlhame Bedelova Türkiye'deki oyunculuk faaliyeti hakkında konuştu.
 • Okul Eğitim Siteleri Neden Güncellenmez?Okul Eğitim Siteleri NedenMilli Eğitim Bakanlığı'nın en yararlı faaliyetlerinden birisi şüphesiz tüm okullara bir web sitesi yapmasıdır.
 • Üstad Bediüzzaman Said Nursi'den Gençlere MesajlarÜstad Bediüzzaman SaidBediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur külliyatının bir çok bölümünde gençlere yer vermişti. Gençlik dinamizmin tehlikelerine dikkat
 • Rüya Bitti Son Buldu O HayatRüya Bitti Son Buldu O Hayatİnsanların mutlu olduğu bir dünyaydı o dünya. Kavgadan,nefretten ve kinden uzaktı. Analar ağlamıyordu o dünyada ve çoçukların

Son Eklenenler